Deliberative Platforms For An Inclusive Smart City: Theoretical Perspective

Deliberative Platforms For An Inclusive Smart City: Theoretical Perspective

Tsuyoshi HATORI and Kiyoshi KOBAYASHI